Home » เราจะข้ามเวลามาพบกัน by มณฑานี ตันติสุข
เราจะข้ามเวลามาพบกัน มณฑานี ตันติสุข

เราจะข้ามเวลามาพบกัน

มณฑานี ตันติสุข

Published
ISBN :
Paperback
195 pages
Enter the sum

 About the Book 

:: ปกหลังใน ::ชาย? หญิง? ในการเกิดมาทุกชาติเราลวนตองเปลียนเพศ เปลียนศาสนา เปลียนชาติพันธุทังสินเพือจะไดเรียนรูใหทัวทุกดานทีนีคือ โรงเรียนของเราทุกคนการเกิด? ถาหากเราไมไดตายสูญไปจริงๆเทากับเราไมไดเกิดจริงอีกเชนกันเราทุกคนลวนเปนอมตะ ประเสริฐและไมMore:: ปกหลังใน ::ชาย? หญิง? ในการเกิดมาทุกชาติเราล้วนต้องเปลี่ยนเพศ เปลี่ยนศาสนา เปลี่ยนชาติพันธุ์ทั้งสิ้นเพื่อจะได้เรียนรู้ให้ทั่วทุกด้านที่นี่คือ โรงเรียนของเราทุกคนการเกิด? ถ้าหากเราไม่ได้ตายสูญไปจริงๆเท่ากับเราไม่ได้เกิดจริงอีกเช่นกันเราทุกคนล้วนเป็นอมตะ ประเสริฐและไม่มีวันถูกทำลายได้ความตายมิใช่อื่นไกลนอกไปจากการเดินเข้าประตูไปสู่อีกห้องหนึ่งเท่านั้นเราจะกลับมาเรื่อยไปเพื่อจะได้เรียนรู้บทเรียน หรือโทษนิสัยที่เราต้องรู้แล้ว ...เราจะข้ามเวลามาพบกัน.ดร. ไบรอัน แอล. ไวส์